Presentatie en beoordeling

Op het einde van het studiejaar presenteert iedere student zijn of haar werk aan een commissie van docenten en externe deskundigen die een (tussen)beoordeling zullen opmaken. Deze beoordeling heeft de waarde van een weloverwogen advies en kan tevens inhouden of men wordt toegelaten tot een tentamen of examen.In de WHW (wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) art. 1.6 staat: “Aan de instellingen wordt de academische vrijheid in acht genomen.” Dit betekent een grote mate van vrijheid voor docent en student binnen de door haar/hem aangegane studie. Het afleggen van tentamens of examens is dus een kwestie van goed overleg tussen docent en student, waarbij de student gevrijwaard is van eenzijdige indoctrinatie en de docent de vrijheid heeft om de kwaliteit van zijn opleiding te waarborgen. Het betekent dus ook dat een student eigenlijk niet kan zakken, wat niet wil zeggen dat hij/zij moet slagen. Indien een student voor het tentamen of examenonderdeel niet slaagt, staat het haar/hem dus vrij na advies van de docent het tentamen of examen, in goed overleg, opnieuw te plannen.